Fakulta výrobných technológii v Prešove

Fakulta vyrobnych technologii
  • Priebeh stavby

  • Základné údaje o predlohe:

    Fakulta výrobných technológií je jedna z 9-tich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, jednej z popredných vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike. Fakulta výrobných technológií bola zriadená na pokyn Ministerstva školstva SR, rozhodnutím Akademického senátu TU č. 41/92 s účinnosťou od 1.9.1992 ako Fakulta odborných štúdií TU na základoch niekdajšieho pracoviska Strojníckej fakulty v Prešove. Fakulta pod súčasným názvom od 1. 5.1996 poskytuje vysokoškolské štúdium v jednom akreditovanom študijnom odbore "Výrobné inžinierstvo" a šiestich študijných zameraniach, v ktorých študuje celkovo okolo 900 študentov v dennej aj externej forme. Fakultu tvorí 6 katedier a 3 pracoviská.
  • Hotové modely na stiahnutie